Türkiye’deki giri?imcilerden COVID-19’u yenmek i?in kolektif destek…

四房电影Dünya’da ki COVID-19 salg?n?ndan ?türü ge?ti?imiz iki haftadan itibaren herkesin oda?? sa?l?k ve sa?l?k odakl? konular olmaya ba?lad?. Salg?n?n ciddi seviyelere ??kmaya ba?lamas?yla, Türkiye’de bulunan giri?imler de kollar? s?vayarak ortaya ??kan problemlere ?e?itli ??zümler bulmak i?in harika i?lere imza atmaya ba?lad?. Sadece ülkemizi de?il tüm […]

Dijital Sa?l?k Al??kanl?klar?m?z ve Sa?l?k Giri?imleri

四房电影Her ge?en gün dijital mecralar? kullanarak bir?ok yeni al??kanl?k edinmeye ba?lad?k. Masadan kalmadan bilgisayar ba??nda, hatta yürürken elimizdeki ak?ll? telefonlar? kullanarak edindi?imiz bu al??kanl?klar; markete gitmekten, ma?azadan al??-veri? yapmaya; yemek sipari?i vermekten, kitap okumaya kadar farkl? alanlarda kendini g?stermeye ba?lad?. Gündelik hayatlar?m?za harika ?ekilde adapte […]

En iyi giri?im kendini mü?terilerine en iyi anlatabilendir

Mü?teri odakl? bir giri?im her zaman kazan?r! Evet bu cümle bir?ok giri?im i?in ge?erlidir ancak bir?ok giri?imci bunu sadece pazara ??kmadan ?nce bir kez uygulad???nda yeterli oldu?unu dü?ünür. Her ad?mda mü?terilerle temas halinde olmak bir?ok gir?imciye zaman kayb? gibi gelir. Halbu ki as?l zaman kayb? […]

CEO, yaz?l?mc?, sekreter ve ?ayc?…

Giri?imciler kuracaklar? bir giri?imi nas?l büyüteceklerini, hangi ad?mlar? nas?l ve ne s?kl?kla atmalar? gerekti?ini ?ok ?e?itli mecralardan rahatl?kla okur oldular. ?zellikle ülkemizde son birka? y?lda h?zla geli?en giri?imcilik ekosistemi sayesinde, giri?imcilik ?konulu bir?ok etkinlik ger?ekle?tirildi. Bu organizasyonlara ek, giri?imcilik ?hakk?nda yaz?lan blog, kitap ve makaleleri […]

Yemek Sepeti ve 44 milyon dolarl?k General Atlantic Yat?r?m?

Bugün internet üzerinden canl? yay?nlanan bir bas?n toplant?s? ile Yemek Sepetinin?ald??? yat?r?m a??kland?. Herkesin merakla bekledi?i yat?r?m miktar? d???nda ?irket de?erlemesi ve General Atlantic’in ald??? yüzdeyi rekabet kurulu onay? ve global rekabet sebebi ile a??klanmad?. General Atlantic ?irketinden 44 milyon dolarl?k bir yat?r?m alan YemekSepeti […]

Entelektüel varl?klar?n y?netimiyle bilgi temelli ekonomik kalk?nmaya katk?…

Be? üniversite i?birli?inde temel hedef: Entelektüel varl?klar?n y?netimiyle bilgi temelli ekonomik kalk?nmaya katk? Sabanc? ?niversitesi ?ncülü?ünde, Bo?azi?i, Ko?, ?stanbul Teknik ve ?zye?in üniversiteleri ile LES Türkiye* taraf?ndan, ‘ara?t?rmadan ortaya ??kan de?erlerin y?netimiyle ekonomik kalk?nmay? desteklemek’ amac?yla? “Ara?t?rma Temelli Entelektüel Varl?klar (ARTEV) Y?netim Platformu” ad? verilen […]

Spotify says hello to the iPod!

And here it comes again Spotify with another exciting news!!! It has been very fun to listen any tracks at any time with Spotify but I think it will be much more fun with this great new feature for iPod’s =) Just watch the video… […]

Investor: Health tech is next big opportunity

By Don Ross (from mobihealthnews) Early-stage investors in traditional healthcare companies are certainly having a tough time these days. Many biotech, diagnostic and medical device firms have simply become too risky, as the current uncertain FDA regulatory environment increases cost and time to exit. In […]

Benimde bir viral reklamim olsun…

Bugunlerde herkes THY’nin yaptigi reklam filmini konusuyor, izliyor yada farkli sosyal paylasim platformlarindan arkadaslarina gonderiyor. Her ne kadar ozellikle Tugce Baykent ilk cumleyi ‘Cunku insan hayat denen akrep yelkovan otobaninda yanina pek cok yolluk aliyor’ biraz itici bulduysa da genel olarak basarili ve yaratici bir […]

Spotify’s new Business Model

Some of you may have already red Spotify’s blog. 14th of April Spotify announced that they will limit the free users. If you signed up before November 1st 2010 you can only play each track for free up to a total of 5 times and […]